Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2020

26/03/2021 14:05:19

Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2020

Ngày 01 tháng 03 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.HCM đã ban hành Công văn số 5800/SLĐTBXH-LĐ v/v Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2020.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Công văn số 5800/SLĐTBXH-LĐ ngày 01/03/2021Biểu mẫu kèm theo.

Bản in