Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp

17/06/2020 15:01:31

Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2015.

Bản in
Tập tin đính kèm:
Tin cùng chuyên mục