Hướng dẫn thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ

26/03/2021 13:52:42

Hướng dẫn thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ

Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Tp.HCM đã ban hành Công văn số 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ v/v Hướng dẫn thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Công văn số 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26 tháng 02 năm 2021

Bản in