Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

02/07/2020 17:38:56

Ngày 22/06/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 15288/SLĐTBXH-LĐ v/v hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bản in