Hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử

27/06/2023 11:48:55

Trang tài liệu hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử

https://tailieuhuongdan.dean06.vn/

Trong đó

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID (dean06.vn)

2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử

Hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử (dean06.vn)

Bản in