Hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

17/06/2020 09:36:19

Ngày 01/04/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 9739/SLĐTBXH-LĐ v/v hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bản in