Hướng dẫn áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

16/01/2024 10:37:29

Hướng dẫn áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày 14/12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 6184/BTTTT-CĐSQG về hướng dẫn áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

Đính kèm toàn văn Công văn số 6184/BTTTT-CĐSQG ngày 14/12/2023.

Bản in