Hỗ trợ tiền điện 46.000 đồng/tháng cho hộ nghèo, chính sách xã hội

17/06/2020 17:03:31

Mức hỗ trợ này tương đương tiền điện sử dụng 30kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành và được chi trả trực tiếp theo hình thức hỗ trợ bằng tiền từng quý đến hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Trường hợp có thay đổi về giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh kịp thời mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng.

Kinh phí thực hiện chính sách này được đảm bảo theo nguyên tắc sau: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi; hỗ trợ 50% kinh phí cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50%. Đối với những địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự đảm bảo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2015.

Bản in
Tập tin đính kèm: