ĐẢNG BỘ SỞ QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

22/08/2023 14:34:15
 • Lãnh đạo Sở qua các thời kỳ
  22/08/2023 13:41:39
  LÃNH ĐẠO SỞ QUA CÁC THỜI KỲ
 • Cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  06/10/2020 11:21:40
  Cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Căn cứ Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Giám đốc và không quá 04 Phó Giám đốc Sở. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và Chi cục.
 • Giới thiệu chung về Ngành Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
  02/07/2020 17:47:41
  Giới thiệu chung về Ngành Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 21/12/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.