Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

05/09/2022 16:41:59

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (I-Star 2022) chính thức được phát động từ ngày 16/03/2022.

I-Star là giải thưởng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thường niên do UBND Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Đây là hoạt động góp phần tích cực làm nên một hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo bền vững, mang lại hiệu quả thiết thực, xây dựng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo ra những đột phá mới cho sự phát triển của Thành phố. Giải thưởng được tổ chức bởi sự phối hợp của các Sở, ngành.

Chi tiết xin vui lòng xem các văn bản đính kèm

Bản in