Điều tra lao động và tiền lương trong doanh nghiệp năm 2020

16/06/2020 17:32:09

Ngày 01/04/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 9738/SLĐTBXH-LĐ v/v điều tra lao động và tiền lương trong doanh nghiệp năm 2020.

Bản in