Danh sách các doanh nghiệp được cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/05/2022 15:22:10

Danh sách các doanh nghiệp được cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tính đến 04/05/2022.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Danh sách các doanh nghiệp cho thuê lại lao động tính đến 04/05/2022. 

Bản in