Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh Tra (giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn,...)

13/01/2022 11:18:32

Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh Tra (giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn ...)

Công khai thủ tục tiếp công dân, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai, thủ tục giải quyết tố cáo và thủ tục xử lý đơn theo quy định pháp luật trên cơ sở các Quyết định đã công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Xem chi tiết tại các văn bản đính kèm.

- Thủ tục tiếp công dân:  Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 23/06/2022.

- Thủ tục giải quyết tố cáo: Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 05/06/2020.

- Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu và thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai: Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 02/11/2021.

- Thủ tục xử lý đơn: Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 01/08/2022.

Bản in