Công khai kết luận thanh tra

14/04/2023 15:46:19

Theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra quy định trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra;

Thanh tra Sở thực hiện đăng công khai lên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đối với các kết luận thanh tra thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở:

Các kết luận thanh tra dưới đây có thời gian công khai từ ngày 25 tháng 5 năm 2023 đến ngày 29 tháng 5 năm 2023

1. Kết luận thanh tra số 150/KL-TTS ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thưc hiện pháp luật lao động tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hồng Lam.

2. Kết luận thanh tra số 149/KL-TTS ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện pháp luật lao động tại Công ty TNHH Phan Diệp.

3. Kết luận thanh tra số 148/KL-TTS ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Anapath.

4. Kết luận thanh tra số 147/KL-TTS ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất bao bì Tân Hiệp Lơi.

5. Kết luận thanh tra số 146/KL-TTS ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Vận tải Liên hiệp Huy Hoàng.

6. Kết luận thanh tra số 145/KL-TTS ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội đối với Dưỡng lão Vườn Lài.

7. Kết luận thanh tra số 144/KL-TTS ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội đối với Cơ sở Bảo trợ xã hội Tổ ấm Ánh Sáng Quận 10.

8. Kết luận thanh tra số 143/KL-TTS ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH YE JIN EMB VINA.

9. Kết luận thanh tra số 142/KL-TTS ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện pháp luật lao động tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam.

10. Kết luận thanh tra số 141/KL-TTS ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện pháp luật lao động tại Công ty TNHH Uniqlo Việt Nam.

11. Kết luận thanh tra số 140/KL-TTS ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện pháp luật lao động tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Minh Nam Anh.

12. Kết luận thanh tra số 124/KL-TTS ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Lữ Nhạc.

13. Kết luận thanh tra số 123/KL-TTS ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương.

Bản in