Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

19/06/2020 16:13:49

Bao gồm: 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP; 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện và 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã.

Bản in