Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

23/06/2022 13:46:55

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 15 tháng 02 năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH v/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Thủ tục hành chính mới ban hành gồm: 18 TTHC cấp Trung ương, 31 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện, 01 TTHC cấp xã. Thủ tục hành chính bãi bỏ gồm: 07 TTHC cấp Trung ương, 26 TTHC cấp tỉnh, 02 TTHC cấp huyện và 02 TTHC cấp xã.

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm.

Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022.

Bản in