Công bố Danh sách doanh nghiệp cho thuê lại lao động hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

13/03/2023 11:33:51

Công bố Danh sách doanh nghiệp cho thuê lại lao động hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố thực hiện Công bố Danh sách doanh nghiệp cho thuê lại lao động hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định. 

Danh sách cập nhật ngày 10/03/2023:    Xem tập tin đính kèm.

Bản in