Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

27/06/2022 15:14:03

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23/06/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND v/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết tại văn bản đình kèm.

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 23/06/2022.

Bản in