Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

03/07/2020 10:21:25

Ngày 21/05/2020, Ủy ban nhân dân Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 1737/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bản in