Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội

11/01/2022 14:53:41

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày 07/01/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Quyết định số 740/QĐ-SLĐTBXH về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Quyết định số 740/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/01/2022.

Bản in