Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13/01/2021 15:24:47

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 12/01/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 839/QĐ-SLĐTBXH v/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Quyết định số 839/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/01/2021.

Bản in
Tập tin đính kèm: