Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

23/06/2022 15:48:24

Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

Ngày 03 tháng 06 năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-LĐTBXH v/v Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

Theo đó, Quyết định này ban hành kèm theo Danh mục TTHC mới ban hành (03 TTHC cấp tỉnh, 03 TTHC cấp huyện, 01 TTHC cấp xã); Danh mục TTHC bị bãi bỏ ( 03 TTHC cấp Trung ương, 01 TTHC cấp tỉnh, 02 TTHC cấp huyện, 01 TTHC cấp xã).

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Quyết định số 470/QĐ-LĐTBXH ngày 03/06/2022.

Bản in