Chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng tại Thành phố Hồ Chí Minh

17/06/2020 14:33:17

Hỗ trợ 2.500.000 đồng/lượt hỏa táng cho các đối tượng sau: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; Đảng viên có Huy hiệu 40 tuổi Đảng trở lên; Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (cán bộ lão thành cách mạng); Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa); Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên; Bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Thân nhân liệt sĩ và người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng định suất nuôi dưỡng (già yếu, neo đơn); Các đối tượng chính sách đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè; Hộ nghèo (theo tiêu chí của Thành phố trong từng thời kỳ); Các đối tượng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

Hỗ trợ 1.500.000 đồng/lượt hỏa táng cho các đối tượng: Đối tượng hưu trí; Hộ cận nghèo (theo tiêu chí của Thành phố trong từng thời kỳ); Người dân có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Miễn phí hỏa táng cho trẻ từ 6 tuổi trở xuống có hộ khẩu hoặc tạm trú (KT3) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng chỉ được thực hiện một lần đối với một đối tượng…

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Bản in
Tin cùng chuyên mục