Bổ nhiệm hòa giải viên lao động Thành phố Hồ Chí Minh

06/09/2022 10:03:54

Bổ nhiệm hòa giải viên lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11/08/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND v/v Bổ nhiệm hòa giải viên lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, bổ nhiệm hòa giải viên lao động Thành phố Hồ Chí Minh đối với 54 ông, bà có tên trong danh sách đính kèm. Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao và được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 11/08/2022.

Bản in
Tập tin đính kèm: