Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2018

17/06/2020 11:28:58

Ngày 14 tháng 06 năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố đã ban hành Công văn số 15109/SLĐTBXH-VL-ATLĐ về Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2018.15109

Bản in