Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng, cung ứng người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

14/12/2022 16:26:25

Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng, cung ứng người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 14/12/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 36088/SLĐTBXH-VLATLĐ v/v Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng, cung ứng người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm..

Công văn số 36088/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 14/12/2022.

Bản in
Tập tin đính kèm: