Báo cáo tình hình tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2020

04/12/2020 15:49:59

Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 35798/SLĐTBXH-VLATLĐ v/v báo cáo tình hình tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Xem chi tiết tại Công văn số 35798/SLĐTBXH-VLATLĐ.

Các phụ lục đính kèm.

Bản in