Báo cáo tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2020

17/06/2020 10:32:46

Ngày 09/06/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông báo số 14101/TB-SLĐTBXH v/v báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2020.

Bản in