Báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023

25/11/2022 15:32:36

Báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023

Ngày 14/11/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 33700/SLĐTBXH-LĐ v/v Báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Công văn số 33700/SLĐTBXH-LĐ ngày 14/11/2022.

Biễu mẫu đính kèm.

Bản in