Báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết năm 2022

10/12/2021 11:24:34

Báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết năm 2022

Ngày 07 tháng 12 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 40404/SLĐTBXH-LĐ v/v báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết năm 2022.

Xem chi tiết tại văn bản đình kèm.

Công văn số 40404/SLĐTBXH-LĐ ngày 07/12/2021.

Phiếu Khảo sát lương, thưởng Tết năm 2022 (*.docx).

Bản in
Tập tin đính kèm: