Báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2020 và kế hoạch thưởng Tết năm 2021

10/12/2020 15:01:06

Ngày 03 tháng 12 năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 36630/SLĐTBXH-LĐ v/v báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2020 và kế hoạch thưởng Tết năm 2021.

Xem chi tiết tại Công văn số 36630/SLĐTBXH-LĐ ngày 03/12/2020.

Biểu mẫu báo cáo (.doc) tại đây.

Bản in