báo cáo kết quả huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động năm 2023

21/12/2023 15:14:31

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin thực hiện kỳ báo cáo năm 2023 như sau:

1. Đối với tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động báo cáo bằng văn bản kết quả hoạt động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 (đính kèm mẫu báo cáo).

2. Đối với tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động:

Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động báo cáo bằng văn bản kết quả hoạt động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính và nơi có hoạt động theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 (đính kèm mẫu báo cáo).

Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng Việc làm – An toàn lao động, địa chỉ: số 159 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3; đồng thời gửi qua email: baocaohuanluyenkiemdinh2023@gmail.com) trước ngày ngày 29 tháng 12 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Bản in