Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ việc làm năm 2022 và thực hiện kê khai giá

02/12/2022 16:01:11

Thực hiện Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Quyết định 3112/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Thông báo số 152/UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Trung tâm dịch vụ việc làm, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp có chức năng giới thiệu việc làm, Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn Thành phố thực hiện báo cáo theo quy định:

1. Nội dung báo cáo:

+ Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ việc làm năm 2022 (theo Mẫu số 05 Phụ lục I đối với Trung tâm dịch vụ việc làm, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Mẫu số 08 Phụ lục II đối với Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm ban hành kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ);

+ Văn bản kê khai giá; Bảng kê khai mức giá (Biểu mẫu ban hành kèm theo Phụ lục số 4 Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính);

2. Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 15 tháng 12 năm 2022;

3. Nơi nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Việc làm - An toàn lao động, email: vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn), địa chỉ: 159 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định; Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc, vui lòng liên hệ Phòng Việc làm - An toàn lao động, chuyên viên Nguyễn Thị Hồng Thủy - điện thoại 0909382702 để trao đổi cụ thể./.

Bản in