Báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2021

28/05/2021 16:06:17

Báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2021

Ngày 21 tháng 05 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 16588/SLĐTBXH-VP v/v Báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2021.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Công văn số 16588/SLĐTBXH-VP ngày 21/05/2021 và các biểu mẫu kèm theo.

Bản in