Báo cáo định kỳ 6 tháng tình hình cho thuê lại lao động

26/07/2022 10:04:25

Báo cáo định kỳ 6 tháng tình hình cho thuê lại lao động

Ngày 25/7/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 24719/SLĐTBXH-LD về Báo cáo định kỳ 6 tháng tình hình cho thuê lại lao động gửi đến các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Công văn số 24179/SLĐTBXH-LĐ ngày 25/7/2022.

Bản in
Tập tin đính kèm: