Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về cho thuê lại lao động

15/08/2023 17:22:17

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về cho thuê lại lao động

Ngày 15/08/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 18789/SLĐTBXH-LĐ v/v Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về cho thuê lại lao động.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Công văn số 18789/SLĐTBXH-LĐ ngày 15/08/2023.

Công văn số 3249/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 15/08/2023.

Bản in