danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
21915242
tin chính sách liên quan
Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 31/12/2014, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị số 31/2014/CT-UBND về Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo:

1. Các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:

a) Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quan điểm của Đảng, Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; chỉ đạo của Thành ủy về Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, ý thức chính trị, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu.

b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ, gắn thực hiện dân chủ ở cơ sở với cải cách thủ tục hành chính nhất là thường xuyên rà soát, loại bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt việc công khai minh bạch về tài chính, chế độ chính sách, công tác cán bộ. Hình thức công khai phong phú, đa dạng và linh hoạt phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị đảm bảo tất cả các thông tin đều đến được với cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên rà soát quy chế tổ chức, hoạt động, quy chế làm việc, các quy chế, quy định khác có liên quan để ban hành, sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, thực hiện tốt các nội dung, hình thức công khai theo đúng quy định tại Quyết định số 05/2014/QĐ- TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác dân vận của chính quyền và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, phối hợp thực hiện tốt Chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tập trung giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, các nội dung chính quyền phải công khai cho dân biết theo quy định như: chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư, các quỹ vận động nhân dân đóng góp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân tổ dân phố, ấp. Hình thức công khai phải phong phú, đa dạng và địa điểm công khai phải thuận tiện cho người dân theo dõi, tránh tình trạng niêm yết công khai các văn bản đã hết hiệu lực, cũ, rách.

3. Sở Tài chính rà soát những bất cập, vướng mắc trong các quy định về công khai dân chủ trong lĩnh vực tài chính ở các cơ quan, đơn vị và có văn bản hướng dẫn; phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện hướng dẫn nội dung công khai việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với xã, phường, thị trấn; các khoản huy động nhân dân đóng góp.

4. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan liên quan chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các khu phố, ấp tổ chức rà soát điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hương ước, quy ước cho phù hợp với thực tế và đúng quy định.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố hướng dẫn Ban Giám sát đầu tư cộng đồng cụ thể nội dung thực hiện chức năng giám sát đầu tư cộng đồng đối với các dự án, công trình đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn thực hiện theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT- UBTƯMTTTQVN-TC ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở - ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện hướng dẫn nội dung công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, phương án điều chỉnh quy hoạch khu dân cư trên địa bàn xã, phường, thị trấn, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến các dự án, công trình trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

7. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố định kỳ sơ kết, tổng kết Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 06 tháng

4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng, hàng năm.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Chỉ thị có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.

 Chỉ thị số 31/2014/CT-UBND

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 32 Đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức. Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn